خیبرپختونخوا قوانین

IX | سال:1999
XIII | سال:1999
VIخیبرپختونخوا ضابطہ نمبر | سال:1999
VIIخیبرپختونخوا ضابطہ نمبر | سال:1999
1999,Iخیبر پختون خوا ہ ایکٹ نمبر | سال:1999
I Iخیبر پختون خوا ہ ایکٹ نمبر آف | سال:1999
خیبر پختون خوا ہ ایکٹ نمبرV آف | سال:1999
XIV 1999خیبر پختونخوا ایکٹ نمبر | سال:1999
XIV 1999 خیبر پختونخوا (رسائی گندم آٹا ملوں کو) ایکٹ نمبرء | سال:1999
کل قانون ملا :9