خیبرپختونخوا قوانین

I | سال:1996
VI-1996خیبرپختونخوا ایکٹ نمبر | سال:1996
viiiخیبر پختونخوا ۱۹۹۶ ؁ء ایکٹ نمبر | سال:1996
خیبر پختونخوا ۱۹۹۶ ؁ء ایکٹ نمبر ۔VII | سال:1996
خیبر پختونخوا سال ۱۹۹۶ ؁ء ایکٹ نمبر xii | سال:1996
کل قانون ملا :5